Wasze kłopoty > Prawo, postępowanie egzekucyjne, sądy

Pełnomocnictwo w sądzie, ogólnie

<< < (5/5)

Schoppenka:
Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego - Izba Cywilna
z dnia 8 lipca 2008 r.
III CZP 154/2007

Występowanie w charakterze pełnomocnika procesowego osoby, która nie może być pełnomocnikiem, oznacza brak należytego umocowania, powodujący nieważność postępowania (art. 379 pkt 2 kpc).


Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Cywilna
z dnia 18 marca 2008 r.
II CSK 582/2007

Obowiązek wykazania zdolności pełnienia funkcji pełnomocnika dotyczy wszystkich osób wymienionych w art. 87 kpc.


j31:

--- Cytat: fiOla w Wrzesień 25, 2012, 23:14:52 ---Mam taki mały dylemat, sprawdzając dziś akta spraw ujrzałam pismo (z dn. 18.04.2011) Pozwanego o pełnomocnictwie, opłacone opłatą 17zł o treści:

Upoważniam Panią K.... K.....  dokumentującą się dowodem osobistym o nr. XXX wydanym z dnia xx.xx.2008r  przez wójta gminy XX Do:
1.   składania wniosków
2.   egzekwowania długów
3.   regulowania rachunków, spadku, odsetek, dywidendy
4.   występowania w innych sprawach i przyszłych roszczeń
5.   realizowania, przyznawania i przekazywania umów handlowych
6.   udzielania wskazówek, zawierania umów najmu, zabezpieczenia długów i innych zobowiązań
7.   prowadzenie działalności zgodnie z niniejszym upoważnieniem i przekazywania wszelkich związanych z nim dokumentów
8.   występowania przed wszystkimi władzami, urzędami, instytucjami, podmiotami gosp. I bankami oraz do składania wszelkich oświadczeń i wniosków, a także do reprezentowania przed sądami i udzielania pełnomocnictwa osobom trzecim.
Odwołanie od niniejszego pełnomocnictwa może nastąpić bez podania przyczyn w każdym czasie.

Podpis pozwanego


i mam takie pytanie teraz, czy to pismo złożone tydzień po orzeczeniu, nie wykorzystane w kolejnej sprawie, coś do sprawy aktualnej wnosi?

jakie są konsekwencje prawne takiego pisma w innych instytucjach? czy osoba upoważniana ma obowiązek aktualizować np. adres do doręczeń ws. Pozwanego?

generalnie jakiś artykuł prawny mi potrzebny mówiący coś na ten temat - dodam, że nie chodzi tu o egzekucje itp. sąd rodzinny, ale ma się to myślę też do spraw cywilnych - potrzeba mi jakiejkolwiek wiedzy w tym zakresie

póki co wystąpiłam o kopie tego pisma

--- Koniec cytatu ---

FiOlu;
wieczorem poszperam i zapytam znajomych urzędników o podstawy prawne takich pełnomocnictw;
 ja często brałam od inwestorów podobne  pełnomocnictwo z opłatą 17 zł  do prowadzenia spraw  związanych z zatwierdzaniem w urzędzie projektemwiem jedno:
takie pełnomocnictwo nie upoważnia do wystawiania tzw. "oświadczenia woli" - na takie działania musi być pełnomocnictwo notarialne;

Ewka:
Stop, szalone :)

To pismo pełnomocnictwem sądowym nie jest. Jeśli ta Pani nie jest małżonką uczestnika postępowania to nie może go reprezentować wcale. Teoretycznie są przepisy o tym, że pełnomocnikiem procesowym może być osoba sprawująca zarząd majątkiem lub osoba pozostająca w stosunku zlecenia, ale to pełnomocnictwo na to nie wskazuje.

Dlaczego jest w aktach? bo zostało złożone. A sąd ma obowiązek te papiery składować, co nie oznacza, że musi respektować to co jest w nich napisane.

Odbioru korespondencji ta Pani będzie mogła dokonać jeśli jest dorosłym domownikiem w miejscu, który strona wskazała do doręczeń, o ile sąd nie będzie wysyłał korespondencji z zastrzeżeniem do rąk adresata. Chyba, że zostało jej udzielone pełnomocnictwo do odbioru korespondencji sądowej, ale to także inny dokument.

Czy będzie mogła działać w innych sprawach np przed urzędami? to zależy od oceny urzędu. W bankach nie powinna móc działać na podstawie takiego pełnomocnictwa.

camion:


Pełnomocnictwo

art. 98 KC i nast.
 A. Definicja
Pełnomocnictwo umożliwia dokonanie czynności prawnej przez pełnomocnika w imieniu i ze skutkiem dla mocodawcy.
 Pełnomocnictwo jest formą przedstawicielstwa mającą swoje źródło w oświadczeniu woli mocodawcy (por. art. 96 KC) - w przeciwieństwie do przedstawicielstwa ustawowego powstającego z mocy prawa.
 
B. Regulacja prawna
W polskich przepisach podstawowa regulacja instytucji pełnomocnictwa znajduje się w Kodeksie cywilnym w art. 98 KC i następnych. Przepis ten nie zawiera definicji pełnomocnictwa a jedynie wskazuje istotę tej instytucji (możliwośc dokonania czynności prawnej w imieniu mocodawcy przez pełnomocnika).
 
C. Substytucja
Zgodnie z regulacją art. 106 KC pełnomocnik może ustanawiać substytutów (dalszych pełnomocników), jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa.
 
D. Przesłanki skuteczności
Aby przedstawicielstwo było skuteczne muszą być spełnione określone przesłanki.
 

1. Umocowanie
 Podstawą dla działania pełnomocnika jest
 • umocowanie (vide art. 96 KC).
Umocowanie do działania w imieniu mocodawcy w przypadku przedstawicielstwa umownego wynika z oświadczenia woli mocodawcy.
 Warunki określone dla oświadczenia woli ustanawiającego pełnomocnika zostały określone tutaj
 oraz
 • działanie pełnomocnika w granicach tego umocowania.

2. Zakres umocowania
 Umocowanie musi dotyczyć dokonania czynności prawnej.
 
3. Zdolność pełnomocnika do reprezentowania
 Zgodnie z art. 100 KC pełnomocnik musi mieć przynajmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych aby mógł działać w imieniu i na rzecz mocodawcy. W przypadku prokury pełnomocnik musi posiadać pełną zdolność do czynności prawnych (vide art. 1092 KC
).
 
Przepisy nie ograniczają jednakże możliwości bycia pełnomocnikiem wyłącznie do osób fizycznych. Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego III CO 42/63 nie ma przeszkód, aby pełnomocnikiem była również osoba prawna (tak np. A. Wolter, J. Ignatowicz, K. Stefaniuk w "Prawo cywilne. Zarys części ogólnej").
 
4. Działanie w imieniu reprezentowanego
 Aby pełnomocnictwo odniosło skutek dla mocodawcy przedstawiciel musi działać w imieniu reprezentowanego.
 
5. Brak zakazu przedstawicielstwa
 Przepisy ograniczają możliwość występowania przez pełnomocnika w niektórych sytuacjach takich jak:
 • sporządzenie testamentu (art. 944 KC
)
• uznanie dziecka (art. 73 KRO


)
 
E. Rodzaje pełnomocnictw
Przepisy przewidują kilka rodzajów pełnomocnictw:
 

1. Pełnomocnictwo ogólne
 Zgodnie z art. 98 zd. 1 KC pełnomocnictwo ogólne obejmuje umocowanie do czynności zwykłego zarządu.
 
2. Pełnomocnictwo rodzajowe
 Pełnomocnictwa rodzajowego udziela się do dokonania czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu (art. 98 zd. 2 KC).
 W pełnomocnictwie rodzajowym niezbędne jest więc wskazanie - mniej lub bardziej precyzyjnie - rodzaju czynności prawnych, których może dokonywać pełnomocnik (np. zawieranie umów o pracę, zbycie nieruchomości etc.).
 
3. Pełnomocnictwo do poszczególnej czynności
 Tego rodzaju pełnomocnictwa udziela się, gdy ustawa tego wymaga (por. art. 98 zd. 2 KC in fine).
 Obecnie znane są następujące przepisy ustawy, które wymagają tekiego rodzaju pełnomocnictwa, np.:
 • pełnomocnictwo do zawarcia związku małżeńskiego (art. 6 § 1 KRO
)
• pełnomocnictwo do oddania do czasowego korzystania, zbywania i obciążania nieruchomości przedsiębiorstwa (art. 109 [3] KC)

4. Prokura
 Zob. Prokura.
 
5. Pełnomocnictwa szczególne
 Oprócz Kodeksu cywilnego niektóre inne ustawy zawierają postanowienia dotyczące pełnomocnictw. Wśród nich należy wymienić: ustawę o radcach prawnych, ustawę o adwokaturze, Kodeks postępowania cywilnego, Kodeks postępowania administracyjnego, Ordynację podatkową.
 

a. pełnomocnictwo w post. cywilnym

 b. pełnomocnictwo w post. karnym

 c. pełnomocnictwo w post. administracyjnym

 d. pełnomocnictwo w post. podatkowym
 W tym zakresie regulację szczególną ustanawia art. 136 UOrdynPodatk. Zgodnie z tym przepisem strona postępowania podatkowego może działać osobiście bądź przez ustanowionego pełnomocnika.
 Zgodnie z ogólną regulacją czynności pełnomocnika pociągają skutki bezpośrednio dla reprezentowanej strony.
 Pełnomocnictwo to cechuje się pewnymi odrębnościami:
 • zakres pełnomocnictwa
Pełnomocnictwo nie może rozciągać się na czynności które muszą być dokonane osobiście (np. zeznania strony).
 • możliwość bycia pełnomocnikiem
Pełnomocnikiem może być:
 • osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (nie może być nim więc osoba prawna), może nim być zatem również radca prawny, adwokat, doradca podatkowy, art. 137 § 1 UOrdynPodatk
 
• agent celny w postępowaniu przed organami celnymi, w sprawach dotyczących podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego z tytułu importu towarów art. 137 § 1a UOrdynPodatk
 
• pracownik podatnika, agent celny, adwokat, radca prawny, doradca podatkowy w postępowaniu z zakresu podatku akcyzowego dotyczącego towaru, którego rodzaj lub ilość wskazuje na przeznaczenie do działalności gospodarczej, art. 17 UPodatekAkcyz


 
e. pełnomocnictwo w post. celnym
 W zakresie spraw celnych istnieje szczególna regulacja dotycząca pełnomocnictw.
 Zgodnie z art. 5 WKC


 w sprawach celnych możliwe jest ustanowienie:
 
• przedstawiciela pośredniego - działającego we własnym imieniu ale ze skutkiem dla reprezentowanego, więcej tutaj
 • przedstawiciela bezpośredniego - działającego we własnym imieniu i ze skutkiem dla reprezentowanego.
 
F. Literatura
1. A.Wolter, J.Ignatowicz, K.Stefaniuk w "Prawo cywilne. Zarys części ogólnej" wyd. 1
 2. J. Stzebińczyk w E.Gniewek (red.) "Kodeks cywilny. Komentarz" wyd. 2
 3. J. Borkowski w B.Adamiak J.Borkowski R.Mastalski J.Zubrzycki, Ordynacja podatkowa. Komentarz wyd. 2, str. 505-512
 4. J.Michalski w "Ordynacja podatkowa. Komentarz", str. 153-155

fiOla:
dzięki wszystkim za te cenne informacje

ja wciąż nie rozumiem ich postępowania, ciągle pytania mnie dręczą

- po co składał to tydzień po sprawie?
-jaki sens, skoro na następnej sprawie jak wyjechał, ona żadnego pisma nie odebrała (a na pewno tam mieszkała jeszcze gdzie mieszkała) ? czy w ogóle wiedziała o tym? bo on mógł sobie sam to napisać, jej podpisu tam nie ma, a dowód znał, bo umowę najmu preparował z nią dla urzędu ds. cudzoziemców.

w trzeciej aktualnej sprawie, która się teraz będzie toczyć stwierdzono fakt, że w pod tym adresem mieszka zupełnie kto inny, więc śmiech na sali
jak dla mnie, jeśli dobrze rozumuję, kopia tego pisma przyda się do rozwodu, jako dowód przy orzekaniu o winie, no ale to nie będę Wam zawracać tym głowy, powalczę z tym jakoś :)

Camion, cenne informacje, jak tylko mi kopię tego pisma z sądu przyślą, to po-analizuję to dokładnie, na dziś mam notatki po wglądzie do akt

Nawigacja

[0] Indeks wiadomości

[*] Poprzednia strona

Idź do wersji pełnej