Aktualności:

Autor Wątek: Abonament rtv  (Przeczytany 97963 razy)


Offline alisia

 • Zaangażowany Użytkownik
 • *****
 • Wiadomości: 931
Odp: Abonament rtv
« Odpowiedź #46 dnia: Wrzesień 18, 2012, 11:15:14 »
znalazłam na forum wp.pl ,nie znam autora taki wpis:
cyt.
"Kara grozi, ale nie będzie wykonana. Zgodnie bowiem z ustawą o opłatach abonamentowych kontrolę rejestracji odbiorników radiowych i telewizyjnych oraz obowiązku opłacenia abonamentu prowadzi operator publiczny, czyli Poczta Polska. Nadzór nad Pocztą sprawuje minister infrastruktury. W przypadku stwierdzenia niezarejestrowanego telewizora lub radia naczelnik urzędu pocztowego wydaje decyzję. Decyzja taka nakazuje rejestrację i ustala wysokość opłaty za używanie. W przypadku opóźnienia w uiszczaniu opłaty abonamentowej naliczane są odsetki w wysokości jak dla zaległości podatkowych. Naczelnik urzędu może skierować sprawę do postępowania egzekucyjnego. Od decyzji naczelnika przysługuje obywatelowi odwołanie do ministra infrastruktury. Przepisy nie wskazują jednak terminu, w którym powinna zostać uiszczona należność wymierzona decyzją naczelnika poczty. Uniemożliwia to stwierdzenie upływu terminu do zapłaty. Co więcej, blokuje to wierzyciela (pocztę) odnośnie do podejmowania dalszych działań niezbędnych do wszczęcia egzekucji administracyjnej. Egzekucja administracyjna nie może być przeprowadzona. Ponadto powierzenie obowiązku ściągania opłat przez pocztę jest niewykonalne, gdyż jako sprywatyzowana spółka prawa handlowego nie może podejmować decyzji administracyjnych. Ustanowiony nieskuteczny mechanizm poboru i egzekucji abonamentu stoi w sprzeczności z zasadą powszechności obciążeń publicznych (wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 4 listopada 2009 r., sygn. akt K 21/96, Kp 1/08). Źródło: Dziennik Gazeta Prawna"
"Sprawiaj innym radość. Zobaczysz wtedy, że radość cieszy." Friedrich Theodor Vischer

Offline j31

 • Użytkownik
 • ***
 • Wiadomości: 232
Odp: Abonament rtv
« Odpowiedź #47 dnia: Wrzesień 18, 2012, 17:11:28 »
a  ja mam jeszcze to:

Czy KRRiT odzyska 2 mld złotych?

http://niezalezna.pl/27452-czy-krrit-odzyska-2-mld-zlotych

Upomnienia z ostrzeżeniem o zamiarze przekazania danych do Krajowego Rejestru Długów odebrało 120 abonentów; 20 dokonało wpłat przed wpisem do KRD, 19 prowadziło korespondencję w celu umorzenia lub rozłożenia na raty.

Po upływie 50 dni od wysłania upomnienia i potwierdzenia odbioru przesyłki oraz braku jakiejkolwiek reakcji dłużników, 81 z nich zostało wpisanych do KRD. Trzech dłużników po wpisaniu do rejestru uregulowało swój dług, a jeden zwrócił się o umorzenie zadłużenia.

Łącznie zalegający z abonamentem zapłacili ponad 109 tys. zł. Dla 77 abonentów zostały wystawione tytuły wykonawcze, przekazane do wyegzekwowania przez urzędy skarbowe. KRRiT zapowiada, że akcja będzie kontynuowana "z całą stanowczością i w wielokrotnie większej skali".

Zgodnie z obowiązującym prawem, abonament opłaca się za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych, przy czym przyjęto domniemanie, że osoba, która posiada taki odbiornik w stanie umożliwiającym natychmiastowy odbiór programu, używa go. Środki z abonamentu są przeznaczane na realizację misji publicznej przez publiczną telewizję i radiofonię.

Z opłacania abonamentu zwolnione są m.in. osoby, które ukończyły 75. rok życia; posiadające orzeczenie o I grupie inwalidzkiej, o całkowitej niezdolności do pracy lub o znacznym stopniu niepełnosprawności; inwalidzi wojenni i wojskowi; emeryci (gdy wysokość świadczenia nie przekracza 50 proc. ubiegłorocznego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej); renciści i bezrobotni. Warunkiem koniecznym do uzyskania zwolnienia od opłat jest dopełnienie formalności w urzędzie pocztowym.

Z obowiązku wnoszenia opłat za używanie odbiorników nie zwalnia opłacanie rachunków za korzystanie z telewizji kablowej i z satelitarnych platform cyfrowych.

Osoby fizyczne zobowiązane są do uiszczenia jednej opłaty abonamentowej (radiowej lub radiowo-telewizyjnej), niezależnie od liczby używanych odbiorników w gospodarstwie domowym i w samochodzie. Jedną opłatę wnoszą też m.in. publiczne zakłady opieki zdrowotnej, szkoły i żłobki. Firmy i instytucje płacą abonament za każdy używany odbiornik radiowy i telewizyjny.

W 2012 r. za korzystanie z radia i telewizora trzeba zapłacić 18,50 zł miesięcznie, a za używanie wyłącznie radia - 5,50 zł za miesiąc.

Do kontroli wykonywania obowiązku rejestracji odbiorników uprawnieni są pracownicy Poczty Polskiej. Kontroler, przed wejściem do lokalu abonenta, powinien przedstawić cel swojej wizyty, okazać upoważnienie podpisane przez kierownika jednostki pocztowej i legitymację służbową, a na żądanie kontrolowanego - także dowód osobisty. Kontrole mogą być prowadzone w godz. 8-20. Gdy abonent nie życzy sobie wizyty kontrolera w swoim mieszkaniu, wystarczy, że przedstawi mu dowód zarejestrowania odbiorników. W przypadku stwierdzonych zaległości, kierownik placówki pocztowej powinien wysłać upomnienie, a po siedmiu dniach wystawić tytuł wykonawczy i skierować go do organu egzekucyjnego, czyli właściwego miejscowo naczelnika urzędu skarbowego.

Zgodnie z ustawą o opłatach abonamentowych, "w wyjątkowych sytuacjach, jeżeli przemawiają za tym szczególne względy społeczne lub przypadki losowe", KRRiT może zaległości z tytułu abonamentu umorzyć lub rozłożyć na raty.

W marcu 2010 r. Trybunał Konstytucyjny ocenił, że egzekucja zaległego abonamentu jest dopuszczalna i prawnie możliwa.

Offline alisia

 • Zaangażowany Użytkownik
 • *****
 • Wiadomości: 931
Odp: Abonament rtv
« Odpowiedź #48 dnia: Październik 01, 2012, 20:49:20 »
Masz szansę uniknąć kary za niepłacenie abonamentuAbonament radiowo-telewizyjny jest zmorą wielu obywateli. Jego niepłacenie to jednak jeszcze większy problem. Skarbówka może zabrać ci emeryturę, wynagrodzenie czy rentę. Wszystko za sprawą działań organów podatkowych i wszczęcia postępowania egzekucyjnego. Są jednak sposoby, aby takiego płacenia uniknąć.
wklejam całość bo może zniknąć
 Poczta Polska ma obowiązek wysłania zawiadomień informujących o zadłużeniu w związku z niezapłaconym abonamentem. Chodzi o to, by dłużnik dobrowolnie takie zadłużenie uregulował. Jeśli jednak dalej będzie unikał zapłacenia należnej kwoty, wówczas - najwcześniej po upływie siedmiu dni od dnia doręczenia takiego upomnienia - może zostać rozpoczęte postępowanie egzekucyjne. Poczta może dochodzić należności właśnie w trybie egzekucji administracyjnej dzięki wyrokowi Trybunału Konstytucyjnego z 16 marca 2010 r.

- Trybunał Konstytucyjny potwierdził, że egzekucja zarówno opłaty karnej za używanie niezarejestrowanego odbiornika, jak i należności z tytułu abonamentu jest dopuszczalna i możliwa z punktu widzenia obowiązującego prawa. Tym samym zostały usunięte wszelkie wątpliwości, które utrudniały dochodzenie zaległych opłat radiowo-telewizyjnych - mówi Wirtualnej Polsce Krystian Mularczyk, radca prawny z Kancelarii Radcy Prawnego Krystian Mularczyk z Wrocławia.

Magdalena Krawczyk, prawnik w krakowskim biurze kancelarii Kaczor Klimczyk Pucher Wypiór, podkreśla, że podstawą prawną do wszczęcia postępowania egzekucyjnego są przepisy ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Ona dokładnie podaje wymogi specjalne dotyczące przedmiotów, które mogą być zajęte.

Obowiązki wynikające z ustawy o opłatach abonamentowych egzekwowane są jak inne należności, czy to podatki, czy mandaty karne, i jako takie podlegają egzekucji administracyjnej przez naczelników urzędów skarbowych.

Jak wynika z przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, naczelnik urzędu skarbowego może dochodzić spłaty należności. Może to uczynić na podstawie tytułu wykonawczego wystawionego przez Pocztę Polską. Dzięki temu trudniej jest podatnikowi zalegającemu z należnościami i jednocześnie uchylającemu się od ich uregulowania uniknąć postępowania egzekucyjnego. Wówczas organ podatkowy może w toku takiego postępowania zająć nam środki pieniężne, np. na rachunku bankowym, ale nie tylko. Zagrożone jest wówczas nasze wynagrodzenie za pracę, a także emerytura, renta, jak również papiery wartościowe czy inne ruchomości i nieruchomości.

Jak uniknąć płacenia abonamentu?

Płacenie abonamentu RTV jest wymagane przepisami prawa. Nie łudźmy się, w większości przypadków zostaniemy do zapłacenia takiej daniny po prostu zmuszeni. Istnieją jednak konkretne sytuacje i takie możliwe do zastosowania środki, dzięki którym możemy się bronić i abonamentu nie zapłacić.

- W przypadku niezgodności przeprowadzanej egzekucji z prawem istnieje możliwość jej zaskarżenia - tłumaczy radca prawny Krystian Mularczyk. Można na przykład wnieść zarzut.

Prawnik podkreśla, że wnosząc zarzuty możemy kwestionować egzekucję zarówno ze względów formalnych, jak i procesowych. Podstawę zarzutu może stanowić: wykonanie lub umorzenie w całości lub w części obowiązku, przedawnienie, wygaśnięcie lub nieistnienie obowiązku, odroczenie terminu wykonania obowiązku, błąd co do osoby zobowiązanego, niewykonalność obowiązku o charakterze niepieniężnym, brak uprzedniego doręczenia zobowiązanemu upomnienia, zastosowanie zbyt uciążliwego środka egzekucyjnego, prowadzenie egzekucji przez niewłaściwy organ egzekucyjny lub braki formalne tytułu wykonawczego.

- Katalog zarzutów określa artykuł 33 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji - mówi WP.PL Magdalena Krawczyk. - Zarzuty powinny zostać złożone do tego organu, który prowadzi postępowanie i on również je rozpatrzy.

- Zarzut jest środkiem zaskarżenia, który służy zobowiązanemu w fazie wszczęcia postępowania egzekucyjnego. W następnych stadiach postępowania nie można już posłużyć się tym środkiem - zaznacza natomiast radca prawny Krystian Mularczyk, jednocześnie przypominając, że wniesienie przez zobowiązanego zarzutu w sprawie prowadzenia postępowania egzekucyjnego nie wstrzymuje tego postępowania. - Organ egzekucyjny może jednak w uzasadnionych przypadkach wstrzymać postępowanie egzekucyjne lub niektóre czynności egzekucyjne do czasu rozpatrzenia zarzutu.

Ale to nie koniec. Istnieją jeszcze inne środki zaskarżenia postępowania egzekucyjnego.

- Pierwszym z nich jest wniosek o wyłączenie prawa do rzeczy lub prawa majątkowego spod egzekucji. Środek ten przysługuje osobie trzeciej i służy obronie przed pomyłkowym zajęciem prawa majątkowego osoby trzeciej - mówi Krystian Mularczyk. - Mamy także zażalenie, służące do zaskarżenia postanowień wydanych w toku postępowania egzekucyjnego.

Zaznacza jednak, że zażalenie przysługuje tylko wówczas, gdy przepisy ustawy egzekucyjnej lub przepisy k.p.a. (Kodeksu postępowania administracyjnego) tak stanowią. Wniesienie zażalenia nie wstrzymuje postępowania egzekucyjnego, jednakże w uzasadnionych przypadkach organ egzekucyjny lub organ odwoławczy może wstrzymać postępowanie do czasu rozpatrzenia zażalenia.

Jeżeli postępowanie się przedłuża, do dyspozycji mamy skargę na przewlekłość postępowania egzekucyjnego. Może ją wnieść: zobowiązany, wierzyciel niebędący jednocześnie organem egzekucyjnym, podmiot, którego interes prawny lub faktyczny został naruszony w wyniku niewykonania obowiązku oraz organ zainteresowany wykonaniem obowiązku. Środek ten służy jedynie w toku postępowania egzekucyjnego, do czasu jego zakończenia.

- W terminie 14 dni od dnia zakwestionowanej czynności egzekucyjnej zobowiązany - i wyłącznie on - może natomiast wnieść skargę na czynności egzekucyjne organu egzekucyjnego lub egzekutora - tłumaczy radca prawny z Kancelarii Radcy Prawnego Krystian Mularczyk z Wrocławia.

Przedawnienie zobowiązań i brak rejestracji odbiornika

Dla osób, które zalegały z płatnościami dłużej niż pięć ostatnich lat, szczęściem w nieszczęściu jest przedawnienie. Jak wynika z przepisów, zaległe zobowiązania z tytułu abonamentu RTV przedawniają się jak zobowiązania podatkowe, tzn. po pięciu latach, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin ich płatności. Zobowiązania za okres w ciągu ostatnich pięciu lat trzeba jednak spłacić.

- Po upływie pięciu lat, kiedy to przedawniają się zaległe zobowiązania z tytułu abonamentu RTV, decyzja o wszczęciu postępowania egzekucyjnego byłaby niedopuszczalna - podkreśla prawnik w krakowskim biurze kancelarii Kaczor Klimczyk Pucher Wypiór.

Jeżeli ktoś zdecyduje się więc na zarejestrowanie swojego odbiornika, czy to radia, czy też telewizora, powinien więc co miesiąc regularnie płacić abonament radiowo-telewizyjny. Inaczej grozi im postępowanie egzekucyjne i ściągnięcie należności. Gdy odbiornika nie zarejestrowaliśmy, nie musimy się martwić postępowaniem egzekucyjnym jedynie do czasu, kiedy stwierdzi się używanie takowego urządzenia.

- W przypadku stwierdzenia używania niezarejestrowanego odbiornika radiofonicznego lub telewizyjnego pobiera się opłatę w wysokości stanowiącej trzydziestokrotność miesięcznej opłaty abonamentowej obowiązującej w dniu stwierdzenia używania niezarejestrowanego odbiornika - zaznacza Krystian Mularczyk. - Jest to opłata karna i podlega takiej samej egzekucji, jak należność z tytułu abonamentu.

Jak się okazuje, przed czujnym okiem urzędu skarbowego trudno jest uciec. Najlepiej jest więc abonament RTV płacić bądź pozbyć się odbiornika i... nie oglądać telewizji.
Autor:
Michał Jankowski
Redaktor Serwisów Ekonomicznych WP.PL
http://finanse.wp.pl/kat,98674,title,Masz-szanse-uniknac-kary-za-nieplacenie-abonamentu,wid,14959495,wiadomosc.html
"Sprawiaj innym radość. Zobaczysz wtedy, że radość cieszy." Friedrich Theodor Vischer

Offline justynafr

 • Starszy Użytkownik
 • ****
 • Wiadomości: 388
Odp: Abonament rtv
« Odpowiedź #49 dnia: Październik 11, 2012, 21:17:34 »
Teraz juz zupelnie nie rozumiem: mama dostala wezwanie do zaplacenia zaleglego abonamentu (za 5 lat 1600 zl). Poszla na poczte i tam uzyskala taka informacje; ma wyrejestrowac odbiornik. Napisac o umorzenie bo ma ponad 60 lat, jest emerytka i jej emerytura nie przekracza polowy SREDNIEGO wynagrodzenia (pani powiedziala, ze jest to okolo 1500 zl) Glupieje, bo wszedzie czytam, ze lat trzeba miec 75 i nie przekraczac z emerytura MINIMALNEGO wynagrodzenia czyli jakies tam 800 zl netto... i co wlasciwie robic z tym fantem?
Konfucjusz: "Człowiek potyka się o kretowiska, nie o góry."

fiOla

 • Gość
Odp: Abonament rtv
« Odpowiedź #50 dnia: Październik 12, 2012, 01:06:51 »
Teraz juz zupelnie nie rozumiem: mama dostala wezwanie do zaplacenia zaleglego abonamentu (za 5 lat 1600 zl). Poszla na poczte i tam uzyskala taka informacje; ma wyrejestrowac odbiornik. Napisac o umorzenie bo ma ponad 60 lat, jest emerytka i jej emerytura nie przekracza polowy SREDNIEGO wynagrodzenia (pani powiedziala, ze jest to okolo 1500 zl) Glupieje, bo wszedzie czytam, ze lat trzeba miec 75 i nie przekraczac z emerytura MINIMALNEGO wynagrodzenia czyli jakies tam 800 zl netto... i co wlasciwie robic z tym fantem?

dobrze Pani z poczty powiedziała.

ja w przypadku mojego ojca tak zrobiłam

1. napisane zostało o umorzenie wraz z dokumentami o dochodach (kopia rozliczenia rocznego, czy też zaświadczenie z fiskusa za 2011) + pismo do KRRiTV

2. pismo do Poczty w Bydgoszczy z informacją że list poszedł do KRRiTV wraz z kopią dowodu nadania + informacja by wstrzymali egzekucję do czasu rozpatrzenia przez KRRiTV

3. potem zatargałam ojca na pocztę i złożył tam wniosek (takie formularze panie na poczcie dadzą) o zwolnienie z opłaty abonamentowej

ad. 3 - nie chodzi o lat 75, ale o wysokość emerytury, zasiłku przedemerytalnego, czy renty, jeśli nie przekracza określonej kwoty, to po skończeniu lat 60 można się starać o zwolnienie z opłaty abonamentu RTV

zaraz poszukam tego dokumentu odnośnie tego

edit: http://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/Portals/0/abonament/abonamentrtv_informacja_072012.pdf   proszę, bezpośrednio z KRRiTV  :)
« Ostatnia zmiana: Październik 12, 2012, 02:04:35 wysłana przez fiOla »

Offline justynafr

 • Starszy Użytkownik
 • ****
 • Wiadomości: 388
Odp: Abonament rtv
« Odpowiedź #51 dnia: Październik 12, 2012, 07:57:49 »
Fiola! dzieki serdeczne. Pozdrawiam i HAPPY FRIDAY Ci zycze!
Konfucjusz: "Człowiek potyka się o kretowiska, nie o góry."

fiOla

 • Gość
Odp: Abonament rtv
« Odpowiedź #52 dnia: Październik 12, 2012, 14:51:32 »
Fiola! dzieki serdeczne. Pozdrawiam i HAPPY FRIDAY Ci zycze!

dzięki, Tobie też miłego weekendu i powodzenia :)

jeszcze tylko dodam, że do teraz (od miesiąca) ojciec nie dostał jeszcze żadnej odpowiedzi, widać musza wszystko przetworzyć, aczkolwiek znajoma napisała pismo o rozłożenie na raty (bo pracuje) to szybko jej odpisali. Pewnie zdobycie kasy przyśpiesza tok wydarzeń, hehe ;)
jak coś przyjdzie to napiszę

Offline j31

 • Użytkownik
 • ***
 • Wiadomości: 232
Odp: Abonament rtv
« Odpowiedź #53 dnia: Październik 13, 2012, 05:08:17 »
Teraz juz zupelnie nie rozumiem: mama dostala wezwanie do zaplacenia zaleglego abonamentu (za 5 lat 1600 zl). Poszla na poczte i tam uzyskala taka informacje; ma wyrejestrowac odbiornik. Napisac o umorzenie bo ma ponad 60 lat, jest emerytka i jej emerytura nie przekracza polowy SREDNIEGO wynagrodzenia (pani powiedziala, ze jest to okolo 1500 zl) Glupieje, bo wszedzie czytam, ze lat trzeba miec 75 i nie przekraczac z emerytura MINIMALNEGO wynagrodzenia czyli jakies tam 800 zl netto... i co wlasciwie robic z tym fantem?Justyna to 1600 zł to jest tylko  za abonament za ostatnie 5 lat; dołóż do tego ustawowe odsetki;   >:(

Offline justynafr

 • Starszy Użytkownik
 • ****
 • Wiadomości: 388
Odp: Abonament rtv
« Odpowiedź #54 dnia: Październik 13, 2012, 18:16:07 »
J31, a ja myslalamn ze ze wsiem tego 1600 >:( Poszlo o umorzenie, jak u Fioli i zobaczymy co dalej bedzie...
Konfucjusz: "Człowiek potyka się o kretowiska, nie o góry."

Offline j31

 • Użytkownik
 • ***
 • Wiadomości: 232
Odp: Abonament rtv
« Odpowiedź #55 dnia: Październik 13, 2012, 20:40:47 »
J31, a ja myslalamn ze ze wsiem tego 1600 >:( Poszlo o umorzenie, jak u Fioli i zobaczymy co dalej bedzie...

A ja się cały czas waham...
intuicja mi podpowiada, aby nie używać słowa "umorzenie" ;
I czy ktoś próbował wyrejestrować odbiornik?
Czy wyrejestrowanie jest w ogóle możliwe bez wcześniejszej spłaty zadłużenia?
Justyna i Fiola @@
Czy do Waszych pisemek dołączałyście jakieś dokumenty?

typ niepokorny

 • Gość
Odp: Abonament rtv
« Odpowiedź #56 dnia: Październik 13, 2012, 20:55:57 »
J31, a ja myslalamn ze ze wsiem tego 1600 >:( Poszlo o umorzenie, jak u Fioli i zobaczymy co dalej bedzie...

A ja się cały czas waham...
intuicja mi podpowiada, aby nie używać słowa "umorzenie" ;
I czy ktoś próbował wyrejestrować odbiornik?
Czy wyrejestrowanie jest w ogóle możliwe bez wcześniejszej spłaty zadłużenia?
Justyna i Fiola @@
Czy do Waszych pisemek dołączałyście jakieś dokumenty?

Nadal nieuważnie czytacie, o czym pisałem, oj :(
No to odpowiem, tak -  jest to możliwe i nie jedna osoba to przetestowała.
Po ewentualnym umorzeniu zaległości i opłaceniu opłat bieżących, nikt wam nie zabroni wyrejestrować odbiorniki. Inną rzeczą będzie, że takie osoby będą na pierwszej linii do odstrzału w postaci kontroli.

Offline j31

 • Użytkownik
 • ***
 • Wiadomości: 232
Odp: Abonament rtv
« Odpowiedź #57 dnia: Październik 14, 2012, 10:43:19 »
J31, a ja myslalamn ze ze wsiem tego 1600 >:( Poszlo o umorzenie, jak u Fioli i zobaczymy co dalej bedzie...

A ja się cały czas waham...
intuicja mi podpowiada, aby nie używać słowa "umorzenie" ;
I czy ktoś próbował wyrejestrować odbiornik?
Czy wyrejestrowanie jest w ogóle możliwe bez wcześniejszej spłaty zadłużenia?
Justyna i Fiola @@

Typku; zobacz proszę na p.w. - wysłałam Ci wiadomość, nie jestem pewna, czy doszła

Czy do Waszych pisemek dołączałyście jakieś dokumenty?

Nadal nieuważnie czytacie, o czym pisałem, oj :(
No to odpowiem, tak -  jest to możliwe i nie jedna osoba to przetestowała.
Po ewentualnym umorzeniu zaległości i opłaceniu opłat bieżących, nikt wam nie zabroni wyrejestrować odbiorniki. Inną rzeczą będzie, że takie osoby będą na pierwszej linii do odstrzału w postaci kontroli.

Offline j31

 • Użytkownik
 • ***
 • Wiadomości: 232
Odp: Abonament rtv
« Odpowiedź #58 dnia: Październik 14, 2012, 10:53:51 »
Typku @
wysłałam Ci wiadomość, nie jestem pewna, czy doszła?

Offline justynafr

 • Starszy Użytkownik
 • ****
 • Wiadomości: 388
Odp: Abonament rtv
« Odpowiedź #59 dnia: Październik 15, 2012, 13:15:22 »
Mama wyrejestrowala bez problemu, wyslala prosbe o  umorzenie, i powiadomienie na poczte. Teraz czekac.

A czemu Typku mowisz o kontroli? Jeslima jest zwolniona  z oplaty za abonament, to TV chyba moze miec?
Konfucjusz: "Człowiek potyka się o kretowiska, nie o góry."