Aktualności:

Autor Wątek: Ile opłaty może wziąść komornik ?  (Przeczytany 138568 razy)

Schoppenka

 • Gość
Ile opłaty może wziąść komornik ?
« dnia: Lipiec 11, 2012, 18:29:56 »
Sprawa Twojego zadłużenia trafiła do komornika sądowego. Ten wyegzekwował od Ciebie całe zadłużenie i pobrał należną mu opłatę. Sądzisz, że jest ona za wysoka. Jak to sprawdzić? Co jeśli rzeczywiście komornik za swoje usługi naliczył zbyt dużo?


Krok pierwszy - zasady ustalania opłaty

Komornik za prowadzenie egzekucji pobiera od dłużnika opłatę egzekucyjną. Jej wysokość zależy od tego, jaką kwotę uda mu się wyegzekwować od dłużnika. Opłata wynosi bowiem 15% wartości wyegzekwowanego świadczenia. O tyle wzrośnie więc zadłużenie osoby, od której należności ściąga komornik sądowy.

Czasami opłata wynosi więcej niż 15%. W razie wyboru przez wierzyciela więcej niż dwóch sposobów egzekucji świadczeń pieniężnych, opłata stosunkowa ulega podwyższeniu o 1/10 część za każdy następny sposób egzekucji.


Przykład

Jeśli egzekucja prowadzona była tylko w jeden sposób - z rachunku bankowego, opłata wynosi 15%. W przypadku minimum trzech sposobów (np. z rachunku bankowego, ruchomości, wynagrodzenia za pracę) opłata wzrasta o 1/10 część, a więc do 16,5%.


Krok drugi - jaka jest podstawa opłaty?

Wiemy już, że podstawą ustalenia wynagrodzenia komornika jest wartość wyegzekwowanego roszczenia. Co wlicza się do tej wartości? W grę wchodzi należność główna, odsetki, koszty i inne należności podlegające egzekucji wraz ze świadczeniem głównym w dniu złożenia wniosku o wszczęcie egzekucji. W razie późniejszego rozszerzenia tego wniosku decyduje dzień rozszerzenia egzekucji.

Czego zatem nie wlicza się do wartości stanowiącej podstawę ustalenia wynagrodzenia komornika? Nie wlicza się kosztów toczącego się postępowania egzekucyjnego i kosztów zastępstwa przez adwokata lub radcę prawnego w tym postępowaniu egzekucyjnym.


Krok trzeci - ile za prawnika wierzyciela?

Jeżeli w imieniu wierzyciela wniosek o wszczęcie egzekucji złożył adwokat lub radca prawny, to dla dłużnika oznacza to konieczność poniesienia dodatkowych opłat - kosztów zastępstwa adwokackiego (radcowskiego) w postępowaniu egzekucyjnym. Są one uzależnione od wartości przedmiotu sprawy (kwot wskazanych we wniosku o wszczęcie egzekucji). W zależności od wartości przedmiotu sprawy wynoszą one:

1) do 500 zł - 15 zł;

2) powyżej 500 zł do 1.500 zł - 45 zł;

3) powyżej 1.500 zł do 5.000 zł - 150 zł;

4) powyżej 5.000 zł do 10 000 zł - 300 zł;

5) powyżej 10.000 zł do 50.000 zł - 600 zł;

6) powyżej 50.000 zł do 200.000 zł - 900 zł;

7) powyżej 200.000 zł - 1.800 zł.

Jeśli prowadzona była egzekucja z nieruchomości, stawki są dwukrotnie większe.


Krok czwarty - sprawdzamy, czy komornik się nie pomylił

Po zakończeniu egzekucji komornik wydaje postanowienie. W postanowieniu tym ustala koszty postępowania egzekucyjnego. Ich zasadniczym elementem jest wynagrodzenie komornika, czyli opłata egzekucyjna. Warto sprawdzić, czy ustalając jej wysokość komornik się nie pomylił na swoją korzyść.

W tym samym postanowieniu znajdzie się informacja o wysokości kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucyjnym. Jest to kwota, jaką od dłużnika pobrał komornik na poczet wynagrodzenia prawnika reprezentującego wierzyciela.

Jeśli kwoty te są zawyżone, to na to postanowienie należy złożyć do sądu skargę.

W celu ustalenia, czy komornik należycie pobrał opłatę należy:

1) Sięgnąć do zawiadomienia o wszczęciu egzekucji. Znajdują się w nim wymienione następujące kwoty: należność główna, odsetki na dzień złożenia wniosku o wszczęcie egzekucji, koszty procesu, koszty nadania klauzuli wykonalności. Kwoty te należy zsumować.

2) Sprawdzić, na ile sposobów egzekucja była prowadzona. Gdy było ich mniej niż trzy, to opłata wynosi 15%. Za każdy kolejny wzrasta ona o 1,5%;

3) Wyliczyć, ile wynosi 15% kwoty wskazanej w pkt 1 - jeśli sposobów egzekucji nie było więcej niż trzy. Przy czterech sposobach egzekucji kwotę z pkt 1 należy przemnożyć przez 16,5%. Otrzymana kwota to opłata egzekucyjna należna komornikowi.


Krok piąty - sprawdzamy wydatki komornika

Koszty postępowania egzekucyjnego to przede wszystkim opłata egzekucyjna, czyli wynagrodzenie komornika (opłata stosunkowa). Oprócz tej opłaty na postanowieniu komornika, w którym ustala on koszty postępowania egzekucyjnego, uwidocznione są jeszcze inne kwoty związane z egzekucją. Zgodnie bowiem z art. 39 ustawy o komornikach sądowych, komornikowi należy się zwrot wydatków gotówkowych poniesionych w toku egzekucji tylko w zakresie określonym ustawą.

Wydatkami tymi są:

1) należności biegłych,

2) koszty ogłoszeń w pismach,

3) koszty transportu specjalistycznego, przejazdu poza miejscowość, która jest siedzibą komornika, przechowywania i ubezpieczania zajętych ruchomości,

4) należności osób powołanych, na podstawie odrębnych przepisów, do udziału w czynnościach,

5) koszty działania komornika poza terenem rewiru komorniczego,

6) koszty doręczenia środków pieniężnych przez pocztę lub przelewem bankowym,

7) koszty uzyskiwania informacji niezbędnych do prowadzenia postępowania egzekucyjnego lub zabezpieczającego.


Krok szósty -składamy skargę na komornika

Częstym błędem jest składanie skargi na zawiadomienie o wszczęciu egzekucji. Otrzymuje je dłużnik przy pierwszej czynności egzekucyjnej, a więc na samym jej początku. W zawiadomieniu także są wskazane kwoty składające się na wynagrodzenie komornika i prawnika wierzyciela. Nawet jeśli w zawiadomieniu zostały one zawyżone, to ze skargą do sądu trzeba poczekać. W zawiadomieniu są one podawane jedynie informacyjnie. Skarżyć się można się dopiero na postanowienie komornika wydawane w związku z zakończeniem egzekucji, w którym ustala on wysokość kosztów egzekucji i przyznaje koszty zastępstwa adwokackiego.

Jak złożyć skargę na czynności komornika? Stosowne pouczenie znajduje się w postanowieniu wydanym przez komornika. Wnosi się ją do sądu rejonowego. Ważne jest to, aby złożyć ją w terminie tygodnia od dnia otrzymania postanowienia, na które składamy skargę. Opłata sądowa za złożenie skargi wynosi 100 zł. Można ją uiścić naklejając na skardze znaczki sądowe za 100 zł lub dołączając wydruk dokonania przelewu tej kwoty na rachunek sądu z własnoręczną adnotacją na wydruku potwierdzenia przelewu, do jakiej sprawy opłata jest uiszczana i podpisem. Skargę trzeba złożyć w sądzie wraz z jej odpisem dla komornika. W skardze należy żądać uchylenia postanowienia komornika w zaskarżonej części.

Podstawa prawna:

    art. 39-49 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. nr 133, poz. 882 ze zm.),
       
    § 10 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.09.2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych (...) (Dz. U. nr 163, poz. 1349 ze zm.).

Schoppenka

 • Gość
Odp: Ile opłaty może wziąść komornik ?
« Odpowiedź #1 dnia: Lipiec 11, 2012, 18:31:39 »
Można miarkować opłaty komornicze

Dłużnik złoży wniosek o obniżenie kosztów. Ostateczną decyzję podejmie sąd. Zmiany spowolnią egzekucje – twierdzą komornicy

17 czerwca weszła w życie nowela ustawy o komornikach sądowych i egzekucji (DzU nr 40, poz. 228), która daje dłużnikom dodatkowe uprawnienie: mogą występować o zmniejszenie opłaty komorniczej. Komornicy nie kryją niezadowolenia.

Obniżenie opłat

Przede wszystkim nowela rozszerza niższą, 8-procentową, stawkę wynagrodzenia komornika, pobieraną do tej pory od ściągnięcia długu z rachunku bankowego i wynagrodzenia za pracę, na świadczenia z ubezpieczenia społecznego oraz wypłacane na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia zasiłki dla bezrobotnych. Poza tym minimalny próg tej opłaty obniża się z 1/10 do 1/20 przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego (a więc do ok. 130 zł). Dodajmy, że tzw. podstawowa opłata wynosi 15 proc., ale jak mówią komornicy, w praktyce częściej stosowana jest 8-procentowa.

Największe emocje wywołało przywrócenie po kilku latach miarkowania opłat komorniczych. Nowa procedura polega na tym, że dłużnik może złożyć wniosek o obniżenie wysokości opłat (przy egzekucji świadczeń pieniężnych), a sąd będzie mógł je zmniejszać, biorąc pod uwagę w szczególności nakład pracy komornika i sytuację majątkową dłużnika, jego dochody (art. 49 ust. 10).

Wniosek trzeba wnieść w terminie siedmiu dni od dnia uzyskania informacji o ściągnięciu opłaty albo doręczenia postanowienia komornika o wezwaniu dłużnika do jej uiszczenia. Do wniosku stosuje się odpowiednio art. 767 – 7674 k.p.c., czyli przepisy dotyczące tzw. skargi na czynności komornika.

Do rozpoznania wniosku (tak jak skargi) właściwy jest sąd rejonowy, przy którym działa komornik. Wniosek powinien czynić zadość wymaganiom pisma procesowego (a więc zawierać nazwy stron postępowania, sygnaturę itd.), a także wskazywać wnioskowaną zmianę (w tym wypadku postanowienia komornika o kosztach).

Odpis pisma sąd przesyła komornikowi, który w ciągu trzech dni na piśmie sporządza uzasadnienie zaskarżonej czynności oraz przekazuje je wraz z aktami sprawy do sądu. Sąd rozpoznaje wniosek w terminie tygodniowym od dnia wpływu do sądu.

Wydaje się, że na postanowienie sądu przysługuje zażalenie (do sądu okręgowego) na tej podstawie, że przysługuje ono generalnie w kwestii kosztów egzekucji, chociaż wyraźnie tego w noweli nie zapisano.

Praktyka pokaże

– Powinna być możliwość zaskarżenia miarkowania, aby komornik miał okazję przedstawić sądowi swoje argumenty, koszty i wydatki – wskazuje Andrzej Kulągowski, były prezes Krajowej Rady Komorniczej.

Przypomnijmy, że z pomysłem przywrócenia miarkowania opłat wyszło Ministerstwo Zdrowia, ponieważ nierzadkie były egzekucje znacznych kwot szpitalnych długów przy stosunkowo niskim nakładzie pracy komornika. Znalazł w parlamencie uznanie.

Komornicy są mu przeciwni, ale nie tylko oni.

Mecenas Katarzyna Urbańska, dyrektor Departamentu Prawnego Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan, przypomina stanowisko tej organizacji: fakt, że niektóre kancelarie komornicze osiągają duże przychody z egzekucji długów szpitalnych, nie uzasadnia wprowadzania rozwiązań, które szkodzą egzekucji komorniczej w całości. W celu ochrony szpitali należało wprowadzić rozwiązania szczegółowe.

    Komentuje: Marcin Łochowski, rzecznik Sądu Okręgowego Warszawa-Praga

    Radzę występującym o miarkowanie opłat dokładne opisanie stanu majątkowego, skorzystanie np. z formularza stosowanego przy zwolnieniu z kosztów sądowych, gdyż sąd będzie podejmował decyzję właściwie tylko na podstawie dokumentów. Nie warto koncentrować się zaś na nakładzie pracy komornika, gdyż jego wynagrodzenie ma charakter częściowo ryczałtowy.

    Obawiam się jednak, że niektórzy mogą składać liczne wnioski po to, żeby hamować egzekucję, jeżeli bowiem na przykład dłużnik alimentacyjny będzie co miesiąc występował o miarkowanie ściągniętej opłaty, a następnie składał zażalenie do wyższej instancji, to akta właściwie będą krążyć głównie po sądach, a komornik będzie miał utrudnione ściąganie tego długu.

http://www.rp.pl/artykul/494094.html

Schoppenka

 • Gość
Odp: Ile opłaty może wziąść komornik ?
« Odpowiedź #2 dnia: Lipiec 11, 2012, 18:33:27 »
Opłata dla komornika? Tak, ale dopiero przy skutecznej egzekucji

Przy umorzeniu postępowania na wniosek wierzyciela dłużnicy nie muszą już za każdym razem płacić komornikowi – orzekł Trybunał Konstytucyjny.

Wierzyciel złożył u komornika sądowego wniosek o wszczęcie egzekucji przeciwko dwóm dłużnikom. Komornik zaczął zajmować wynagrodzenie za pracę i wierzytelności jednego z nich.

Następnie wierzyciel wniósł o zawieszenie postępowania egzekucyjnego, bo sąd uchylił orzeczenie o nadaniu klauzuli wykonalności. Komornik zawiesił więc postępowanie, a po roku je umorzył.

Wierzyciel nie dokonał bowiem w tym czasie żadnej czynności potrzebnej do dalszego prowadzenia egzekucji, nie zażądał też jej podjęcia.

Komornik wystawił dłużnikowi rachunek, na którego wysokość składały się poniesione koszty oraz opłata stosunkowa obliczona jako 5 proc. od pozostałej do wyegzekwowania sumy.

Dłużnicy złożyli skargę na czynności komornika. Ich zdaniem to wierzyciel powinien zapłacić za niecelowe wszczęcie egzekucji. Wierzyciel przekonywał jednak, że skoro w chwili wszczęcia egzekucji istniał tytuł wykonawczy, to nie można mówić, że egzekucję wszczęto niezasadnie.

O opłatach egzekucyjnych TK wypowiadał się już kilkakrotnie w wyrokach:
● z 17 maja 2005 r. (sygn. akt P 6/04) – TK stwierdził, że komornik nie jest przedsiębiorcą;
● z 8 maja 2006 r. (sygn. akt P 18/05) – TK uznał, że ostateczna ocena, czy wysokość opłaty ustalonej przez komornika jest właściwa, należy do sądu;
● z 13 grudnia 2011 r. (sygn. akt SK 44/09) – TK orzekł, że ustawa nie zakłada, że każde postępowanie egzekucyjne musi przynosić komornikowi zysk.

Sąd rejonowy zakwestionował konstytucyjność art. 49 ust. 2 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji (Dz.U. z 1997 r. nr 133, poz. 882 z późn.zm.).

Mówi on, że w sprawach o egzekucję świadczeń pieniężnych w przypadku umorzenia postępowania egzekucyjnego na wniosek wierzyciela oraz na podstawie umorzenia z mocy prawa z powodu bezczynności wierzyciela komornik pobiera od dłużnika opłatę stosunkową.

Sąd wskazał, że wysokość tej opłaty powinna odpowiadać nakładowi pracy komornika i skuteczności podejmowanych przez niego czynności. Wyjątki od tej zasady powinny być racjonalne i proporcjonalne. Zwłaszcza że przy umorzeniu egzekucji aktywność komornika jest zazwyczaj znikoma.

Podobne stanowisko prezentowali przedstawiciele Sejmu i prokuratora generalnego, którzy wypowiedzieli się na rozprawie przed TK. Ich zdaniem przepis jest niezgodny z ustawą zasadniczą i źle funkcjonuje.

Możliwa jest bowiem sytuacja, w której opłata pobierana przez komornika w razie umorzenia egzekucji jest taka sama albo nawet większa niż w przypadku skutecznego wyegzekwowania świadczenia.

Trybunał orzekł, że pobieranie od dłużnika opłaty stosunkowej w określonej w przepisie wysokości w każdym wypadku umorzenia zawieszonego wcześniej postępowania egzekucyjnego jest niezgodne z konstytucyjną zasadą demokratycznego państwa prawnego.

Zakwestionowany przepis narusza zasadę przyzwoitej legislacji. Sędziowie TK negatywnie ocenili zawartą w nim regułę, zgodnie z którą komornikowi automatycznie należy się opłata stosunkowa także przy bezczynności wierzyciela.

Zdaniem trybunału takie rozwiązanie nie ma oparcia ani w ustawie o komornikach, ani w konstytucji.

Zastrzeżenia budzi także dolny próg opłaty egzekucyjnej w wysokości 1/10 przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

TK przyznał jednak, że w wypadkach, w których komornik po wszczęciu postępowania egzekucyjnego, a przed jego zawieszeniem, podjął czasochłonne i pracochłonne czynności zmierzające do wyegzekwowania roszczenia, powinien mieć prawo do pobrania opłaty egzekucyjnej.

Wyrok jest ostateczny. Z datą publikacji w Dzienniku Ustaw niekonstytucyjny przepis przestanie obowiązywać.

ORZECZNICTWO
Wyrok TK z 26 czerwca 2012 r., sygn. akt P 13/11.

http://prawo.gazetaprawna.pl/orzeczenia/628340,oplata_dla_komornika_tak_ale_dopiero_przy_skutecznej_egzekucji.html

Schoppenka

 • Gość
Odp: Ile opłaty może wziąść komornik ?
« Odpowiedź #3 dnia: Lipiec 18, 2012, 15:47:43 »
Jedna opłata egzekucyjna przy wielu wierzytelnościach

W razie przyłączenia się kolejnych wierzycieli do egzekucji z nieruchomości komornik pobiera jedną opłatę określoną w art.49 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, obliczoną od kwoty wyegzekwowanego świadczenia – stwierdził w uchwale z 18 lipca br. SN.

Sprawa miała następujący kontekst. W kilku sprawach egzekucyjnych wszczętych na skutek wniosków wierzycieli komornik sądowy przeprowadził licytację nieruchomości  położonej w K., należącej do dłużników.

Ogromne koszty egzekucji

Po czym komornik ustalił koszty egzekucyjne w wysokości 211 tys. 151  złotych. W lipcu 2011 roku dłużnik złożył skargę na czynności komornika, gdyż jego zdaniem komornik zawyżył koszty o niemal połowę – czyli 110 tys. zł.
W odpowiedzi komornik stwierdził, że stosował art. 45 ust.1 i 2  o komornikach sądowych w brzmieniu sprzed nowelizacji dokonanej ustawa z 24 maja 2007 roku. Według ówczesnych przepisów w skład kosztów wchodzi suma opłat od poszczególnych spraw egzekucyjnych i w żadnej z tych spraw nie przekracza opłaty maksymalnej. Obecnie jednak „w sprawach o egzekucję świadczeń pieniężnych komornik pobiera od dłużnika opłatę stosunkową w wysokości 15 proc. wartości wyegzekwowanego świadczenia,
jednak nie niższej niż 1/10 i nie wyższej niż trzydziestokrotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego."
Wobec tego sąd rejonowy 8 września 2011 roku odrzucił skargę dłużnika. I ustalił kwotę łączną kosztów na 90 tys. 390 zł na podstawie art.767 (3) kpc..
Od tego postanowienia z kolei komornik złożył odwołanie. Sąd Okręgowy w P. zwrócił uwagę, że powołany przepis art. 767 (3) kpc nie rozstrzyga w sposób jednoznaczny, czy po przyłączeniu się wierzycieli do egzekucji z nieruchomości wszczętej wcześniej , postępowania te toczą się odrębnie, czy od tej chwili toczy się jedno postępowanie.  Orzecznictwo w tej kwestii nie jest jednolite.

SN: jedna opłata

Dlatego Sąd Okręgowy zadał SN pytanie:
Czy w przypadku przyłączenia się wierzycieli do wszczętej wcześniej egzekucji z nieruchomości komornik, na podstawie art. 49 ust. 1 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, ustala i pobiera opłaty egzekucyjne należne z tytułu egzekucji z nieruchomości osobno w każdej ze spraw egzekucyjnych, proporcjonalnie do wysokości wyegzekwowanej kwoty przypadającej dla danego wierzyciela, czy też ustala i pobiera jedną opłatę od wyegzekwowanej w toku egzekucji z nieruchomości kwoty, niezależnie od liczby spraw egzekucyjnych, w których wierzyciele przyłączyli się do egzekucji z nieruchomości?
Sąd Najwyższy na rozprawie 18 lipca 2012 roku powziął uchwałę, w której stwierdził, że w razie przyłączenia się kolejnych wierzycieli do egzekucji z nieruchomości komornik pobiera jedną opłatę określoną w art.49 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, obliczona od kwoty wyegzekwowanego świadczenia.

Sygnatura akt III CZP 27/12, uchwała 3 sędziów z 18 lipca 2012 roku.

Offline ANNA GUZ

 • Czytelnik
 • *
 • Wiadomości: 2
Odp: Ile opłaty może wziąść komornik ?
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpień 29, 2012, 17:46:27 »
Witam! Ile opłat może pobrać komornik???1.... Zawiadomienie o wszczęciu egzekucji/należność główna/ - opłata egzekucyjna  660,13zł. 2....Wezwanie do dokonywania potrąceń z renty/należność i data te same/ - opł. egzek. 325,28zł. 3.... Zajęcie wierzytelności i prawa; rozliczonego podatku/ należność 3008,17/ - opł. egzek.  538,72zł.  4....wpłata własna pozostałej należności na konto komornika i  opłata egzekucyjna 697,01zł

Ewka

 • Gość
Odp: Ile opłaty może wziąść komornik ?
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpień 29, 2012, 18:02:50 »
Zasady ustalania wysokości opłat są wskazane tu:

http://www.nadziejazadluzonych.pl/index.php/topic,2425.0.html

Komornik pobiera opłatę od każdej wyegzekwowanej kwoty, a ostateczne rozliczenie następuje po zakończeniu egzekucji.

W tej sprawie egzekucja się zakończyła (jak się domyślam), czy nastąpiło jej rozliczenie? Czy komornik napisał jaką kwotę opłaty pobrał (z wyszczególnieniem kosztów)? Jak wysokość opłaty ma się do wysokości wyegzekwowanej należności?

Nie do końca można się sugerować tym, co jest napisane w zajęciach. To jest tylko prognoza tj. informacja o tym ile się należy. Ważne jest to ile w sumie pobrał.

Offline ANNA GUZ

 • Czytelnik
 • *
 • Wiadomości: 2
Odp: Ile opłaty może wziąść komornik ?
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpień 30, 2012, 09:18:46 »
Właśnie chodzi o to, że sprawa jedna, a każde pismo to opłata, jak pisałam .   Na koniec oczywiście było wyszczególnione; 1...koszty doręczenia środków pieniężnych  28,90zł  2... doręczenie korespondencji  33,90zł.  3...przejazd poza siedzibę komornika  10,19zł.  4... opłata stosunkowa z art 49.1 (15%)  443,96 i (8%) 180,06zł

Ewka

 • Gość
Odp: Ile opłaty może wziąść komornik ?
« Odpowiedź #7 dnia: Sierpień 30, 2012, 10:08:56 »
W każdym piśmie wszczynającym egzekucję z poszczególnych składników majątku (wynagrodzenia, rachunku bankowego itp), komornik podaje wysokość opłaty prognozowanej, czyli odpowiedni procent kwoty egzekwowanej.
Na tym etapie on nie jest w stanie przewidzieć ile ściągnie z wynagrodzenia, a ile z rachunku, a musi podać bankowi i zakładowi pracy jaka jest kwota do wyegzekwowania.

Jak otrzymuje środki z banku, czy od pracodawcy pobiera sobie odpowiednią część na opłatę, a resztę przekazuje wierzycielowi.

To że opłaty się "dublują" to jest o tyle naturalne, że i całe należności się dublują. Jeśli egzekwowana kwota wynosi 1000 zł, to komornik całe 1000 może skierować i do rachunku i do wynagrodzenia. Oczywiście jeśli ściągnie (coś albo całość) ma obowiązek o tym poinformować. W sumie nie może ściągnąć więcej niż cała należność i więcej niż maksymalna kwota opłaty egzekucyjnej.

Potrafi to ktoś jasniej wyjaśnić? ja nie potrafię :(

Schoppenka

 • Gość
Odp: Ile opłaty może wziąść komornik ?
« Odpowiedź #8 dnia: Sierpień 30, 2012, 10:25:49 »
Ja też nie potrafię tego jaśniej wytłumaczyć. Zresztą to co napisał komornik na wszystkich kwitkach o zajęciach różnych składników majątku jest tylko prognozą więc nie ma się co tak napinać. Dopiero po skończonej egzekucji przy rozliczeniu końcowym trzeba wziąć ołówek, kartkę i kalkulator.

ANNA GUZ piszesz w niewłaściwym wątku, tym samym zaśmiecasz forum (przepraszam za zwrócenie uwagi). Zasady forum są takie, że piszemy albo w odpowiednich watkach, twój problem ma swój wątek tutaj: http://www.nadziejazadluzonych.pl/index.php/topic,2425.0.html albo w dziale "Ratunku" jeśli nie znajdziemy właściwego wątku.

« Ostatnia zmiana: Sierpień 30, 2012, 10:29:16 wysłana przez Schoppenka »

Offline joanna

 • Zaangażowany Użytkownik
 • *****
 • Wiadomości: 500
Odp: Ile opłaty może wziąść komornik ?
« Odpowiedź #9 dnia: Sierpień 31, 2012, 00:48:29 »
Minimalna opłata stosunkowa: 297,47 zł (1/10 przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, które od 01.04.2012r. do 31.03.2013r. wynosi: 2.974,69 zł, na podst. obwieszczenia Prezesa GUS z dnia 17.02.2012r. ogłoszonego w Monitorze Polskim z 24 lutego 2012 Nr 24 poz. 94 w zw. z art. 33 uoksie)

Offline AN83

 • Czytelnik
 • *
 • Wiadomości: 12
Odp: Ile opłaty może wziąść komornik ?
« Odpowiedź #10 dnia: Wrzesień 01, 2012, 16:28:04 »
Witam,
Zaczne od tego ze bank wypowiedzial mi umowe i skierowal sprawe do komornika. Kwota zadluzenia to ok 35tys. Komornik rozpoczal egzekucje z emerytury. W tym czasie podpisalam ugode z bankiem, ktory umorzyl postepowanie komornicze. Komornik zdazyl pobrac dwa razy 380zl i za kazdym razem otrzymalam pismo z prosba o wplacenie oplaty stosunkowej 282.27zl. Po zakonczeniu egzekucji komornik obliczyl koszty posepowania egz ok 2tys zl, ktore wplacilam na jego konto. Ostatnio otrzymalam kolejne pismo, ze nadal powinnam wplacic 564,54, domyslam sie ze jest to oplata stosunkowa od wyegzekwowanej kwoty z mojej emerytury. Moje pytanie brzmi: czy komornik ma prawo naliczac oplate stosunkowa tj 280zl przy kazdej wyegzekwowanej kwocie np 100zl czy powinnien naliczyc to od calosci? W moim przypadku komornik pobral 780zl i naliczyl 564zl oplaty stosunkowej, czy gdyby wyegzekwowal 200zl czy to bylaby taka sama kwota? Pozdrawiam i z gory dziekuje za odp

Offline justynafr

 • Starszy Użytkownik
 • ****
 • Wiadomości: 388
Odp: Ile opłaty może wziąść komornik ?
« Odpowiedź #11 dnia: Wrzesień 01, 2012, 17:36:47 »
Witaj AN83 :D Tu wiekszy ruch wieczoram panuje i napewno znajdziesz odpowiedz :)
Konfucjusz: "Człowiek potyka się o kretowiska, nie o góry."

Offline joanna

 • Zaangażowany Użytkownik
 • *****
 • Wiadomości: 500
Odp: Ile opłaty może wziąść komornik ?
« Odpowiedź #12 dnia: Wrzesień 01, 2012, 19:46:09 »
Witaj AN83, czytam to co napisałaś i nijak nie umiem tego rozłożyć na części pierwsze, a bardzo chciałabym Ci pomóc. Dlatego zapytam: czy masz wszystkie dokumenty od komornika? W szczególności ważne jest to pierwsze, kiedy dowiedziałaś się o wszczęciu egzekucji.

Offline AN83

 • Czytelnik
 • *
 • Wiadomości: 12
Odp: Ile opłaty może wziąść komornik ?
« Odpowiedź #13 dnia: Wrzesień 01, 2012, 21:20:30 »
Witam, tak posiadam wszystkie pisma od komornika. Po podpisaniu umowy ugody z bankiem i umorzeniu egzekucji komorniczej, otrzymalam pismo od komornika odnosnie kosztow egzekucji tj 2tys. zl i nawet zgadzam sie z ta kwota, poniewaz komornik ma prawo do 5% od kwoty pozostalej do wyegzekwowania, wiec mysle ze ta kwota + koszty pism, zostala naliczona poprawnie. Chodzi mi o oplate stosunkowa art 49.2, ktora pobierana jest od kwoty wyegzekwowaniej z emerytury. Z tego co wiem to jest to 15% ale nie mniej niz 1/10 sredniego wynagrodzenia tj ok 280zl. Komornik wyezgekwowal 780zl (tj 2x390zl) i naliczyl oplate stosunkowa 560zl tj 280*2, a uwazam ze powinnien naliczyc tylko 280zl. Czy to oznacza ze gdybym nie podpisala umowy ugody z bankiem i komornik pobieralby 380zl miesiecznie z mojej emerytury to musialabym placic kazdego miesiaca 280zl oplaty stosunkowej, czy dopiero po zakonczeniu egzekucji naliczylby 15% od kwoty wyegzekwowanej. Poza tym moja sprawa wyglada tak ze komornik przyslal pismo w ktorej przedstawil koszty 2tys, ja zaplacilam a tydz pozniej otrzymalam kolejne pismo odnosnie pomylki, z prosba o wplacenie 560zl oplaty stosunkowej. Chcialabym jak najszybciej zakonczyc sprawe z komornikiem i nie wiem czy te koszty sa naliczone poprawnie i czy zaplata zagwarantuje mi zakonczenie tej sprawy. Pozdrawiam i z gory dziekuje za pomoc

Offline joanna

 • Zaangażowany Użytkownik
 • *****
 • Wiadomości: 500
Odp: Ile opłaty może wziąść komornik ?
« Odpowiedź #14 dnia: Wrzesień 01, 2012, 21:32:25 »
AN83 art.49.2 uokisie mówi: "W sprawach o egzekucję świadczeń pieniężnych w przypadku umorzenia postępowania
egzekucyjnego na wniosek wierzyciela oraz na podstawie art. 823 Kodeksu postępowania cywilnego komornik pobiera od dłużnika opłatę stosunkową w wysokości 5% wartości świadczenia pozostałego do wyegzekwowania, jednak nie niższej niż 1/10 ..."
W Twojej sytuacji, komornik miał prawo pobrać z dwukrotnie wyegzekwowania świadczenia 15% a z części pozostałego do wyegzekwowania 5%. Opłatę stosunkową w wysokości  297,47 zł, stosuje się wówczas gdy 15% lub 5% byłoby niższe od 297,47 zł.