Aktualności:

Autor Wątek: Przedawnienie roszczeń bankowych.  (Przeczytany 17003 razy)

Offline admin

 • Administrator
 • Czytelnik
 • *****
 • Wiadomości: 44
Przedawnienie roszczeń bankowych.
« dnia: Kwiecień 23, 2012, 18:58:06 »
Autor : typ niepokorny


Instytucja przedawnienia jest regulowana w art. 117-125 k.c. Zgodnie ze wskazanymi przepisami roszczenia majątkowe ulegają przedawnieniu, chyba że co innego wynika z ustawy. Przedawnienie polega na tym, że po upływie określonego, wynikającego z ustawy czasu, wierzyciel traci prawo do zmuszenia dłużnika do spełnienia świadczenia.

Terminy przedawnienia roszczeń muszą wynikać z ustawy. Nie mogą być skracane ani przedłużane przez czynność prawną (art. 118 k.c.). Terminy liczy się od momentu wymagalności roszczenia. Podstawowym terminem przedawnienia roszczeń jest 10 lat. Dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej termin przedawnienia to 3 lata. Przykładami roszczeń okresowych są renta, czy czynsz za najem lub dzierżawę.

Bankowy Tytuł Egzekucyjny nie korzysta z powagi rzeczy osądzonej.


Prawomocność dotyczy wyłącznie postanowienia sądu o nadaniu bte klauzuli wykonalności. Z tego wynika, że roszczenia banku stwierdzone w ten sposób ulegają trzyletniemu okresowi przedawnienia, z uwagi na ich związek z działalnością gospodarczą banku. Potwierdził to Sąd Najwyższy w uzasadnieniu uchwały z dnia 07.01.2004 r. (sygn. akt III CZP 98/03), w którym stwierdził, że „przepisy Prawa bankowego o bankowym tytule egzekucyjnym mają charakter wyjątkowy, gdyż wprowadzają istotne odstępstwa od ogólnych zasad dochodzenia roszczeń cywilnych określonych w kodeksie postępowania cywilnego. Tytuł ten pozwala ominąć drogę sądowego postępowania rozpoznawczego. Bankowy tytuł egzekucyjny nie korzysta z atrybutów właściwych dla tytułów egzekucyjnych w postaci prawomocnych orzeczeń sądowych. Dotyczy to mocy wiążącej, powagi rzeczy osądzonej oraz dziesięcioletniego terminu przedawnienia roszczeń przewidzianych w art. 125 k.c. Egzekwowane roszczenie na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego zaopatrzonego klauzulą wykonalności dotyczy roszczeń jeszcze nie osądzonych. Roszczenie objęte tym tytułem podlega osądzeniu w wypadku, gdy dłużnik wystąpi o ustalenie, że nie istnieje zobowiązanie, z którego bank wywodzi roszczenia, albo z powództwem przeciwegzekucyjnym lub też z żądaniem zwrotu świadczenia wyegzekwowanego na podstawie tytułu wystawianego przez bank”.

Czyli gdy komornik wszczął egzekucje na podstawie bte a następnie ją umorzył z powodu bezskuteczności egzekucji, bank ma ponownie trzy lata na ponowne wszczęcie egzekucji. Ponowne wszczęcie egzekucji przez bank po 3 latach powoduje to, że osoba wobec której wszczęto egzekucję może w powództwie przeciw egzekucyjnym powołać się skutecznie na przedawnienie.

Natomiast roszczenia odszkodowawcze osoby wobec której wszczęto egzekucję na podstawie nieważnego bte przedawni się w okresie 10 lat od czynności przed komornikiem. Są to tak zwane roszczenia deliktowe wynikające z Art. 4421. K.c., ponieważ doszło do szkody posługując się czynem niedozwolonym, czyli mając świadomość, że brak jest umowy łączącej strony oraz oświadczenia o poddaniu się egzekucji wypełniono niesłusznie bte.
W orzeczeniu z 21.11.1945 r. (C III 733/45, OSN Nr 2/1948, poz. 3) SN stwierdził wyraźnie, że roszczenia odszkodowawcze ulegają przedawnieniu wtedy, gdy osoba poszkodowana wie o szkodzie. Tym samym nie może ulec przedawnieniu roszczenie, gdy brak jest po stronie wierzyciela wiedzy w powyższym zakresie lub nie jest możliwe jej zdobycie. Przedmiotowa teza została podtrzymana w uchwale z 17.6.1963 r. (III CO 38/62, OSN Nr 2/1965, poz. 2) z zaznaczeniem, że w wypadku, w którym szkoda nie zbiega się z czynem, termin dziesięcioletni przedawnienia roszczeń o jej naprawienie, zgodnie z art. 283 KZ, należy liczyć począwszy od dnia, w którym szkoda się ujawniła.

Zasadą jest, że (art. 731.K.c) roszczenia wynikające ze stosunku rachunku bankowego przedawniają się z upływem lat dwóch, są to roszczenia za prowadzenie rachunku.

Ratio legis instytucji przedawnienia polega na tym, że przyjmuje się za nieuzasadnioną ochronę wierzyciela, który zaniedbał dochodzenia swoich uprawnień. Przy tym z reguły z upływem czasu dłużnikowi może być trudniej przeprowadzić prawidłową obronę. Gdyby nie było instytucji przedawnienia, to teoretycznie można sobie wyobrazić sytuację, w której wierzyciel dochodzi wierzytelności zapłaconej, a dłużnik z powodu upływu czasu nie posiada dowodu dokonania zapłaty i musi ponownie spełnić to samo roszczenie.

Zarzut przedawnienia roszczenia majątkowego jest zarzutem opartym na przepisie prawa materialnego, który strona może zgłosić w toku całego postępowania.

Bieg przedawnienia rozpoczyna się od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne, np. wskazanego w umowie, którą zawarli kontrahenci. Jeżeli wierzyciel nie był w stanie wyegzekwować należności, zanim ruszy bieg przedawnienia, to powinien doprowadzić do przerwania tego biegu. Można tego dokonać przez podjęcie czynności przed sądem (np. wniesienie pozwu o zapłatę) lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw i egzekwowania roszczeń (np. złożenie u komornika wniosku o wszczęcie egzekucji ze wszystkimi wymaganymi dokumentami) bądź przed sądem polubownym. Co więcej, czynność ta nie może być dowolna: musi zostać przedsięwzięta bezpośrednio po to, aby dochodzić, ustalić, zaspokoić albo zabezpieczyć roszczenie. Na przykład, gdy wierzyciel wystąpi do sądu o nadanie wyrokowi klauzuli wykonalności, bieg przedawnienia nie tylko zostaje przerwany, ale nie biegnie na nowo aż do chwili zakończenia postępowania klauzulowego, czyli przez okres, w którym wierzyciel nie może podejmować żadnych środków w celu wyegzekwowania należności.

Przedawnienie przerywa się także przez wszczęcie mediacji, zawarcie ugody albo uznanie roszczenia przez dłużnika. Natomiast nie przerywają go prowadzone z dłużnikiem negocjacje, pisanie do niego listów z monitami, przesyłanie monitów faksem czy rozmowy telefoniczne wzywające do zapłaty. Nie ma też możliwości skrócenia ani przedłużenia terminu przedawnienia nawet przez dokonanie jakiejś czynności prawnej.

Dłużnik może sam uznać roszczenie, czyli przyznać, że ono przysługuje co do zasady (np. oświadcza, że powinien zapłacić za dostarczony mu towar), albo co do wysokości (np. twierdzi, że do zapłaty pozostało jeszcze np. pięć tysięcy złotych). Uznanie roszczenia przez dłużnika może nastąpić również w sposób dorozumiany, czyli przez oświadczenie, w którym prosi wierzyciela o rozłożenie zadłużenia na raty i o zwolnienie go z obowiązku uiszczenia odsetek za zwłokę, albo o odroczenie terminu zapłaty, czy też przez uregulowanie tylko części roszczenia.
Wierzyciel zyskuje czas

Każda przerwa w biegu przedawnienia jest korzystna dla wierzyciela, bo wydłuża okres dochodzenia roszczeń. Po każdej przerwie biegnie ono wówczas na nowo od początku w taki sposób, jakby do przerwy w ogóle nie biegło. W dodatku, gdy przyczyną przerwy były czynności np. przed sądem, sądem polubownym lub spowodowana wszczęciem mediacji, to zacznie ono biec dopiero wówczas, gdy postępowanie zostanie zakończone.

Wierzyciel zyskuje więcej czasu na odzyskanie pieniędzy również wówczas, gdy roszczenie zostanie stwierdzone prawomocnym wyrokiem, orzeczeniem sądu polubownego bądź ugodą. Wtedy przedawnia się ono dopiero po 10 latach.

Schoppenka

 • Gość
Odp: Przedawnienie roszczeń bankowych.
« Odpowiedź #1 dnia: Wrzesień 23, 2012, 08:27:09 »
Prawo bankowe nie zawiera przepisów szczególnych, które określałyby terminy przedawnienia roszczeń wynikających z umów kredytu. W konsekwencji znajdą zastosowanie reguły ogólne przewidziane w art. 117 i n. k.c. Roszczenie banku o zwrot kredytu przedawnia się z upływem trzech lat od dnia wymagalności, ponieważ są to roszczenia związane z prowadzoną przez bank działalnością gospodarczą. Odsetki, jako świadczenia okresowe przedawniają się również z upływem trzech lat (art. 118 k.c.), z tym że dla każdej raty odsetkowej termin ten biegnie oddzielnie. Terminy przedawnienia nie mogą być umownie ani skracane, ani wydłużane (art. 119 k.c.). W przypadku przedawnienia kredytobiorca może uchylić się od zaspokojenia banku. Niektóre zabezpieczenia pozwalają bankowi na zaspokojenie się mimo przedawnienia roszczenia o zwrot kredytu (nie odsetek). Dotyczy to zwłaszcza zastawu (art. 317 k.c.) i hipoteki (art. 77 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece - t. jedn. Dz. U. 2001 r. Nr 124 poz. 1361).

Offline Marta

 • Zaangażowany Użytkownik
 • *****
 • Wiadomości: 635
Odp: Przedawnienie roszczeń bankowych.
« Odpowiedź #2 dnia: Wrzesień 24, 2012, 11:49:21 »
Po jakim czasie przedawnia się opłata za internet w polkomtel? Ostatnia wpłata w styczniu 2010r,potem bez powiadomnienia sprzedane do justiti

Offline joanna

 • Zaangażowany Użytkownik
 • *****
 • Wiadomości: 500
Odp: Przedawnienie roszczeń bankowych.
« Odpowiedź #3 dnia: Wrzesień 24, 2012, 12:17:26 »
Po jakim czasie przedawnia się opłata za internet w polkomtel? Ostatnia wpłata w styczniu 2010r,potem bez powiadomnienia sprzedane do justiti

Zgodnie z art.118 kc po trzech latach.
Art. 118.KC
Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata.

Ewka

 • Gość
Odp: Przedawnienie roszczeń bankowych.
« Odpowiedź #4 dnia: Wrzesień 30, 2012, 10:36:29 »
Ważne orzeczenie dla przedawnienia roszczeń z tytułu kart kredytowych - od kiedy liczymy biec przedawnienia

WYROK SN I CSK 243/08 z dnia 17 grudnia 2008 r.

Jeżeli posiadacz karty kredytowej wydanej przez wystawcę na podstawie umowy zawartej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych środkach płatniczych (Dz. U. Nr 169, poz. 1385) zaprzestał wpłacania minimalnej kwoty zadłużenia podawanej każdorazowo w doręczanych mu wyciągach bankowych, bieg dwuletniego terminu przedawnienia roszczenia o zapłatę tych kwot rozpoczyna się z upływem dnia wskazanego w wyciągu jako termin zapłaty kwoty minimalnej, nie zaś dopiero po wyczerpaniu limitu kredytu, ustalonego w umowie.

Offline Redaktor

 • Zaangażowany Użytkownik
 • *****
 • Wiadomości: 1 032
Odp: Przedawnienie roszczeń bankowych.
« Odpowiedź #5 dnia: Maj 20, 2013, 09:49:51 »
http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/705075,roszczenia_banku_czy_operatora_telefonii_komorkowej_kiedy_sie_przedawniaja.html

Roszczenia banku czy operatora telefonii komórkowej – kiedy się przedawniają?

Wiele osób zastanawia się, po jakim czasie przedawniają się roszczenia. Trzeba wiedzieć, że szczegółowo tę kwestię regulują przepisy kodeksu cywilnego, zaś same terminy przedawnienia roszczeń nie mogą być ustalane dowolnie, czyli skracane ani wydłużane.

Offline Redaktor

 • Zaangażowany Użytkownik
 • *****
 • Wiadomości: 1 032
Odp: Przedawnienie roszczeń bankowych.
« Odpowiedź #6 dnia: Maj 23, 2013, 10:18:12 »
http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/706304,mandat_karny_po_jakim_czasie_mozna_liczyc_na_przedawnienie.html

Mandat karny – po jakim czasie można liczyć na przedawnienie

Za złe parkowanie, nadmierną prędkość czy inne wykroczenia – niewielu jest kierowców, którzy nigdy nie otrzymali mandatu. Jakiego jednak rodzaju mandaty mogą wystawić funkcjonariusze i po jakim czasie nie musimy ich płacić?

Offline Redaktor

 • Zaangażowany Użytkownik
 • *****
 • Wiadomości: 1 032
Odp: Przedawnienie roszczeń bankowych.
« Odpowiedź #7 dnia: Maj 31, 2013, 08:58:28 »
http://serwisy.gazetaprawna.pl/finanse-osobiste/artykuly/708011,przedawnienie_kredytu_raczej_bez_szans.html

Przedawnienie kredytu? Raczej bez szans

W związku z trudną sytuacją materialną kilka lat temu przerwałam spłatę kredytu. Od tamtej pory bank się ze mną nie kontaktował. Ostatnio jednak zażądał spłaty zaległości wraz z odsetkami. Mam wątpliwości, czy bank postąpił słusznie, bo wydaje się, że po upływie takiego okresu zobowiązanie się przedawniło. Czy moje przeczucia są prawidłowe – pyta pani Danuta.

Offline Redaktor

 • Zaangażowany Użytkownik
 • *****
 • Wiadomości: 1 032
Odp: Przedawnienie roszczeń bankowych.
« Odpowiedź #8 dnia: Wrzesień 23, 2013, 12:53:16 »
http://prawo.rp.pl/artykul/757968,1050223-Wezwanie-do-zaplaty-i-przedawnienie.html

Wierzyciele żądają spłaty długu nawet po 15 latach

Przedawnienie długów 
to dobrodziejstwo
 dla dłużnika, gdy wierzyciel nie jest zapobiegliwy. Takich,
niestety, jest coraz mniej.

Offline pprzemol

 • Czytelnik
 • *
 • Wiadomości: 1
Odp: Przedawnienie roszczeń bankowych.
« Odpowiedź #9 dnia: Grudzień 10, 2013, 22:06:55 »
witam
mam pytanie bo czym juz dlugo na ten temat i widze sprzeczne informacje

Postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalno ści   Sąd Rejonowy w Tychach  zaopatrzonego w klauzul ę wykonalno ści z   2010-06-21
czy przedawnia sie po rzech latach czy po 10 z gory dziekuje za odpowiedz

Offline Hulajnoga

 • Starszy Użytkownik
 • ****
 • Wiadomości: 258
Odp: Przedawnienie roszczeń bankowych.
« Odpowiedź #10 dnia: Grudzień 11, 2013, 14:39:56 »
Po 3 latach przedawnia się BTE a "nakazówki" po 10 latach.